سایت ترافیکی

سایت ترافیکی

                            آبانترابر

سامانه ای برای مدیریت هوشمند تردد وسایط نقلیه 

این سامانه قادر است تردد وسایط نقلیه را به صورت هوشمند کنترل کند.

اخذ مجوز تردد و اجرای طرح هوشمند ترافیک در شهر ها

و 

کنترل هوشمند پارکینگ ها و اجرای طرح پارک حاشیه ای مصوبه شورای عالی ترافیک

مدیریت هوشمند ورود و خروج وسایط نقلیه در شرکت ها و مکان های خصوصی و صدور گیت پاس هوشمند و غیره

سیستم اطلاع رسانی , اموزش و مدیریت رانندگان

تحت مشاوره و متخصصین امور ترافیکی